12 januari 2022

Verkiezingsprogramma-2022-2026

Onderstaand verkiezingsprogramma is ook als document te downloaden

 

IN VERTROUWEN                                                                         

Verkiezingsmanifest SGP Bodegraven-Reeuwijk 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Inleiding

De SGP in Bodegraven-Reeuwijk is in de afgelopen jaren regelmatig vertegenwoordigd geweest in het dagelijks bestuur van onze gemeente of de voorlopers ervan. SGP toonde daarmee aan verantwoordelijkheid te willen dragen en in staat te zijn de gemeente (mede) te besturen. Wij deden en doen dat vanuit een duidelijke visie en met een vaste koers. Samengevat komt die visie erop neer dat er blijvend aandacht geschonken wordt aan waarden en normen. Dat is de belangrijkste basisvoorwaarde voor een goed samenleven van onze inwoners. Het is daarbij van belang waaraan die waarden en normen ontleend zijn. De SGP ontleent deze aan de Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld. De Bijbel is het Woord van God, onze Schepper, een boodschap voor alle mensen. In de Bijbel wordt een aantal basisrichtlijnen gegeven voor het dagelijkse leven, die de Tien geboden genoemd worden en als het ware een christelijk politiek programma in een notendop vormen. 

In vertrouwen, is de titel van ons manifest en dat is niet zonder reden. Om te kunnen doen wat er moet worden gedaan in de gemeenteraad en in het college van Burgemeester en Wethouders, is vertrouwen van het grootste belang. Vertrouwen tussen raads- en collegeleden onderling en tussen de gemeenteraad en het college, daaraan hebben wij steeds gewerkt en willen we graag blijven werken. Wij zijn dankbaar de afgelopen periode ook veel vertrouwen te hebben gekregen en ervaren van onze inwoners en ondernemers, soms ondanks zeer uiteenlopende opvattingen. Daar willen we zuinig op zijn. Het is noodzakelijk goed naar elkaar te blijven luisteren en alles te doen wat nodig is om begrijpelijke en goed uitlegbare besluiten te nemen. Zo kan er een gezonde basis van vertrouwen blijven bestaan in het werk van ons gemeentebestuur. Daarbij is het ook belangrijk dat het gemeentebestuur vertrouwen kan geven aan inwoners en ondernemers wanneer zij met goede initiatieven komen en zich willen inzetten voor de samenleving. Als vertrouwen wordt gegeven zijn soms ook controles nodig, maar vertrouwen als basis voor gewenste ontwikkelingen blijft noodzakelijk.

Wij willen ons werk doen in vertrouwen dat God onze inspanningen wil zegenen, zoals bijvoorbeeld benoemd in Psalm 37:5: “Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem: Hij zal het maken.”

In dit manifest willen we laten zien hoe we daar ook de komende jaren praktisch invulling aan willen geven.

Wat heeft SGP Bodegraven-Reeuwijk de afgelopen jaren gedaan?

Werken met deskundigheid en gebiedskennis vanuit een kritische maar constructieve opstelling, dat is wat steeds kenmerkend is geweest voor de SGP. We hebben ons daarbij terdege gerealiseerd dat een gemeente een betrouwbare samenwerkingspartner moet zijn. Wij willen benaderbaar en betrouwbaar zijn en vinden dat onze dorpen gebaat zijn bij een goede sfeer en een dienstbare opstelling in het gemeentehuis.

Uiteraard hebben wij ons beziggehouden met tal van onderwerpen. Enkele daarvan springen er echter wel uit:

 • Wij hebben steeds aandacht gevraagd voor het koesteren en behouden van cultuurhistorisch waardevolle panden en landschaps­elementen. Er zijn belangrijke stappen gezet om een betere waardering en bescherming daarvan te realiseren. Ook zijn de subsidiemogelijkheden uitgebreid. Heel mooi is dat, mede als gevolg van de toegenomen aandacht, een lokale monumenten­vereniging is ontstaan.
 • Voortdurend hebben we gewezen op het belang van goede bestaansmogelijkheden voor de agrarische sector, niet alleen voor onze economie en voedselvoorziening, maar ook voor het beheer van natuur- en landschap in het Groene Hart.
 • Voor klimaatverandering en vooral klimaatadaptatie was tot voor kort weinig aandacht. Mede door de inbreng van de SGP is dit ten goede veranderd, al zullen er nog meer stappen moeten worden gezet.
 • De wijze waarop het bermbeheer plaatsvond, was de SGP-fractie een doorn in het oog, Zij heeft daarom met kracht en succes een andere aanpak bepleit. De resultaten van de betere kwaliteit van het bermbeheer worden inmiddels zichtbaar.

Belangrijke speerpunten van de SGP uit 2018 die in goede samenwerking met andere partijen konden worden gerealiseerd zijn:

 • Het (weer) in gang zetten van tal van diverse woningbouwprojecten om de woningmarkt in beweging te houden.
 • De actualisatie van veel bestemmingsplannen, waardoor veel (ver)nieuwbouw is mogelijk gemaakt.
 • De nieuwbouw van duurzame onderwijshuisvesting zoals voor de Verhoeff Rollmanschool, de Willibrord-Milandschool en De Brug in Nieuwerbrug en de vaststelling van een Integraal Huisvestingsplan voor de scholen.
 • Meer aandacht en middelen voor en bescherming van (de natuur van) de Reeuwijkse Plassen.
 • Zuinig omgaan met schaarse middelen en daarbij het goede voorbeeld geven, zoals bij de verduurzaming van het gemeentehuis en het steeds meer toepassen van ledlampen in de openbare ruimte.
 • Meer aandacht en promotie voor onze winkelcentra, bedrijven en de lokale economie. Dit gebeurt inmiddels op ruime schaal en op tal van manieren.
 • De beperking van geluidshinder door het vliegverkeer als gevolg van de verlegging van een belangrijke vertrekroute van Schiphol met ingang van december 2020.
 • De invoering van een kwartiersdienst door de NS.

 

Speerpunten voor 2022-2026

Een betrokken, betrouwbaar en benaderbaar bestuur

 • Inwoners en bedrijven die een dienst van de gemeente willen afnemen worden correct en professioneel behandeld vanuit een dienstbare organisatie, met een goede bereikbaarheid en een minimum aan bureaucratie.
 • Dorps- en wijkgericht werken krijgen blijvend ruimte en ondersteuning.
 • Naast een bedrijfscontactfunctionaris, is ook de aanwijzing van een herkenbare en benaderbare ambtelijke contactpersoon (coördinator) voor het buitengebied en ook voor het Plassengebied zeer wenselijk.
 • Burgerinitiatieven worden positief opgepakt.
 • De gemeente staat open voor goed overleg met kerken en geloofsgemeenschappen.
 • Wij kiezen voor een werkwijze van de gemeenteraad, waarbij de raadsleden een prominente rol houden en meer ruimte krijgen voor contact met inwoners en bedrijven. Het zou mooi zijn als er weer een raadsprogramma komt.

Karaktervolle dorpen

 • We hebben oog voor het eigen karakter van onze dorpen en kernen en zetten ons in voor het behoud daarvan.
 • We waarderen en beschermen cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken en landschapselementen en stimuleren en subsidiëren blijvend het onderhoud daarvan op tenminste het huidige niveau. We gaan daarom ook door het met ontwikkelen en opstellen van een kerkenvisie.
 • Zes bouwlagen is wat ons betreft het maximum. Dit kan overigens zeker niet op iedere plek toegestaan worden.
 • De bestaande begraafplaatsen verdienen blijvend goed onderhoud. We voorkomen daarbij dat de begraafrechten verder stijgen.

 

Een veilige leefomgeving

We zetten in op extra beschikbaarheid, zichtbaarheid en (digitale) bereikbaarheid van (wijk)agenten en BOA’s.

 • BOA’s krijgen vanwege de toegenomen verantwoordelijkheden en de zwaarte van de functie de middelen en uitrusting die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.
 • We organiseren extra zorg voor jeugdigen en gezinnen met complexe problemen.
 • We zetten intensief in op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle; alcohol op straat wordt niet toegestaan.
 • Omdat ieder leven intrinsiek waardevol is, keuren we geweld en discriminatie tegen wie dan ook af; een laagdrempelig meldpunt discriminatie en geweldsincidenten waar inwoners melding kunnen maken van onveilige situaties is daarom helaas noodzakelijk.
 • De kosten van vandalisme worden door de gemeente verhaald op de daders.
 • Zolang er geen landelijk vuurwerkverbod is, gebruikt de gemeente de mogelijkheden die er zijn om overlast door vuurwerk te beperken.
 • De gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe.
 • We nemen klimaatsverandering serieus en zijn ons ervan bewust dat extra gemalen geen middel zijn om wateroverlast af te wenden. Om de risico’s van wateroverlast te beperken, zal de openbare ruimte anders ingericht moeten worden.

 

Zondagsrust!

 • Hoewel de SGP de laatste jaren heeft moeten toezien dat het draagvlak voor een wekelijkse rustdag voor de hele samenleving afneemt, is het hoge ideaal van de zondagsrust toch blijvend en zal dit door ons nagestreefd worden.
 • De gemeente geeft geen opdracht voor openbare werken en de uitvoering van gemeentelijke investeringsprojecten op zondag.
 • Wij wijzen het organiseren van evenementen op zondag af.

 

Samen leven, samen zorgen

 • Preventie, toegankelijkheid, (persoonlijke) zorgbehoefte en maatwerk staan voorop.
 • Bij de vele investeringen in preventie mag en moet gezien de grote financiële tekorten wel steeds nadrukkelijker de vraag worden gesteld wat deze investeringen opleveren.
 • Gezien het feit dat nog steeds meer dan 60% van de zorgvraag van kinderen en jongeren is gerelateerd aan echtscheidingen, ligt het voor de hand ligt dat de gemeente (meer) inzet op preventie van echtscheidingen, bijvoorbeeld door relatietherapie voor ouders aan te bieden. Om de put niet pas te gaan dempen als het kalf verdronken is, lijkt het ons een goed idee een relatieloket te openen waar inwoners terecht kunnen met al hun hulp- en ondersteunings­vragen bij relatieproblemen. Dit kan ook helpen om de druk op de woningmarkt te verminderen.
 • De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers moet goed zijn. Te denken valt daarbij aan het bieden van trainingen en begeleiding, maar ook aan organiseren van kortstondige vervangende zorg die mantelzorgers ontlast wanneer dat nodig is.
 • Keuzevrijheid is en blijft belangrijk bij het organiseren van zorg en welzijn. De grootte van de zorginstelling is niet bepalend voor de kwaliteit van de zorg. Kleinere zorginstellingen moeten daarom gelijke kansen krijgen.
 • We willen inkomensafhankelijke eigen bijdragen, met name bij Wmo voorzieningen, zo snel mogelijk weer invoeren, ook om inwoners met lagere inkomens te kunnen ontzien.
 • Een uitkering is een vangnet en mag nooit een hangmat worden. Daarom is het krachtig en op alle mogelijke manieren bevorderen van arbeidsparticipatie nodig.
 • De gemeente organiseert samen met bedrijven leer-werkplekken waar inwoners (weer) werkervaring kunnen opdoen.
 • De gemeente voert een ruimhartig minimabeleid: actieve armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en ruimhartige verlening van bijzondere bijstand horen daarbij.
 • Onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, verdient een grotere waardering. Alleenstaanden met jonge kinderen of mensen met een zieke partner krijgen vrijstelling van sollicitatieplicht;
 • Actieve en laagdrempelige schuldhulpverlening blijft nodig.

 

Een goed onderhouden openbare ruimte

 • Verdere bezuinigingen op wegen en groen zijn onverantwoord. Er is weer noodzaak tot (nieuwe) investeringen in aanleg en onderhoud.
 • Investeren in een goed onderhouden openbare ruimte betaalt zichzelf terug.
 • We richten de openbare ruimte in op een manier die uitnodigt tot bewegen en zo bijdraagt aan de positieve gezondheid van onze inwoners.
 • Bij de herinrichting van buitenruimte en woongebieden werken we aan beperking van wateroverlast, droogte en hitte.
 • We zorgen voor voldoende afvalbakken op logische plekken.
 • Uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij het NS-station Bodegraven is wenselijk, bij voorkeur door een extra parkeerlaag;
 • Het initiatief van Hart voor Bodegraven om te komen tot een herinrichting van de omgeving van de Dorpskerk in Bodegraven krijgt onze steun. Het behoud van de oude begraafplaats is daarbij een belangrijk element van rust dat ons tevens herinnert aan de vergankelijkheid van het leven.

 

Bereikbaarheid waarborgen

 • De directe aansluiting van de N11 op de A12 (de zogenaamde Bodegravenboog) moet zo snel mogelijk worden aangelegd.
 • Gelet op de belangen van het bedrijfsleven en de inwoners van Nieuwerbrug verdient een parallelweg langs de A12 van Nieuwerbrug naar Bodegraven nadere studie. Daarbij moet ook gekeken worden naar de effecten voor Waarder.
 • We bieden meer ruimte aan deelauto’s en het verder stimuleren van (veilig) fietsverkeer.
 • Ter bescherming van de kwetsbare C-wegen willen we komen tot routering voor zwaar verkeer. Zeker bij Driebruggen, Waarder en Nieuwerbrug zijn er mogelijkheden die ook zullen bijdragen aan verkeersveiligheid en een goede doorstroming.
 • Wij willen dat het motorverbod in de Meije blijft.
 • We willen met voorrang aandacht geven aan extra parkeermogelijkheden (met name bij het NS-station vanwege de aangetoonde behoefte in de omgeving) en het beter benutten van de bestaande parkeermogelijkheden (met name in parkeergarage onder het Raadhuisplein). Tegelijkertijd is het beperken van het aantal geparkeerde auto’s rond de Dorpskerk wenselijk.

 

Zorgvuldig geordende ruimte, bouwen naar behoefte

 • Het aantal nieuwbouwwoningen moet de komende jaren nog verder omhoog met extra aandacht voor diverse doelgroepen, zoals starters en senioren met een laag inkomen. Het recent met zeer brede steun vastgestelde volkshuisvestelijk beleid voor de komende jaren verdient uitvoering.
 • Het zwaartepunt voor nieuwe woningbouw zal de komende jaren zal liggen in en bij Bodegraven. Hoewel de mogelijkheden en kansen voor de andere dorpen veelal beperkt zijn, zullen we de kansen die er zijn benutten zonder een grote aanslag te plegen op het landelijke gebied.
 • Hoog op onze verlanglijst staat transformatie van winkel- en bedrijvenlocaties, zoals bijvoorbeeld de oudere delen van Zoutman in Reeuwijk-Brug en de zogenaamde Blokkerlocatie aan de Van Tolstraat in Bodegraven.
 • We benutten alle wettelijke (voorrangs)mogelijkheden om in de woningbehoefte van de lokale bevolking te voorzien.
 • We beperken kamerbewoning en zetten deze als het kan om naar betaalbare appartementen.
 • We blijven inzetten op het behoud van de kwaliteit van onze buitengebieden en bieden daarbij mogelijkheden voor deelwoningen en meergeneratiewoningen.
 • Woningbouw in onze gemeente moet blijvend gericht zijn op het in beweging houden van de woningmarkt.
 • Op nader aan te wijzen locaties wordt ruimte geboden aan experimenten, bijvoorbeeld met Prefab woningen en erfpachtconstructies. Wij willen met en voor jongeren zoeken naar woonoplossingen die voor hen betaalbaar zijn.
 • Bij het ontwikkelen en bouwen houden we rekening met de gevolgen van klimaat­veran­dering zoals droogte of overmatige regenval, bijvoorbeeld door de aanleg van speelpleinen die ook als wateropvang kunnen fungeren, het aanleggen van wadi’s, groene parkeerplaatsen en natuurvriendelijke oevers.
 • We anticiperen en reageren actief op geluidshinder door de toename van auto-, trein- en luchtverkeer en het gecombineerde effect daarvan en dat op alle zinvolle manieren.
 • We zijn zuinig op onze natuur- en stiltegebieden, ook bij vergunningverlening voor evenementen.
 • Om aan de woonbehoefte te kunnen voldoen is het nodig is dat de gemeente ook zelf investeert in grond voor woningbouw en bedrijfshuisvesting. Door samen te werken met grondeigenaren en ontwikkelaars kunnen voordelen worden behaald.
 • Om te voorkomen dat arbeidsmigranten een (te) groot beslag leggen op de woningvoorraad is speciale huisvesting voor deze doelgroep nodig, te beginnen met een pilot zoals afgesproken.

 

Onderwijs natuurlijk

 • Dit betekent dat we in het belang van goede en duurzame huisvesting van onze scholen doorgaan met het periodiek actualiseren van het integraal huisvestingsplan (IHP).
 • Onderwijs en jeugdhulp werken intensief samen om thuiszitten te voorkomen, uiteraard rekening houdend met de ingewikkeldheid van de problematiek.
 • De gemeente blijft steun geven aan leerlingenvervoer naar speciaal en bijzonder onderwijs.
 • De vrijheid van onderwijs en schoolkeuze is leidend; de gemeente schrijft geen leeropbrengsten of leermiddelen voor aan scholen.
 • Jammer genoeg is door de coronapandemie een kink in de kabel gekomen voor wat betreft de komst van voortgezet onderwijs naar Bodegraven. Dit blijft echter het nastreven waard.

 

Cultuur en sport met mate en in harmonie

 • Bij het gebruik van onze royaal bemeten cultuur- en sportaccommodaties mag het principe dat de gebruiker betaalt nadrukkelijker de aandacht krijgen.
 • Een efficiënter en wellicht ook commerciëler beheer en gebruik van de genoemde accommodaties is noodzakelijk.
 • Verdergaande samenwerking tussen sportverenigingen in de gemeente is wenselijk.
 • We willen sport (nog) meer in de breedte beschouwen, dus ook in relatie tot het sociaal domein, kinderopvang, werk- en leerplekken, enzovoort.
 • Een voorziening als het Streekmuseum in Reeuwijk willen we op een verantwoorde manier behouden. Musea vertellen de plaatselijke geschiedenis en dragen bij aan het besef van de noodzaak om hier zorgvuldig met om te gaan. Daarnaast is er een grote inzet en betrokken­heid van lokale vrijwilligers.

 

Duurzaam denken en doen

 • De ingeslagen weg via de Routekaart ”Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035” wordt vervolgd, waarbij de ambitie moet zijn om van goede voornemens te komen tot nog meer concrete maatregelen.
 • De gemeente heeft, ook met de gemeentelijke klimaatcoöperatie(s), een rol als voortrekker en stimulator op het gebied van energiebesparing en het toepassen van innovatieve technieken.
 • We stimuleren de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.
 • De gemeente neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat duurzaamheidssubsidies ten goede komen aan alle inwoners, niet alleen de meer draagkrachtige. De beschikbaarheid van duurzaamheidsleningen wordt zo nodig uitgebreid;
 • Er worden meer locaties beschikbaar gemaakt voor (openbare) laadvoorzieningen voor elektrische auto’s en fietsen. Daarbij denken we concreet ook aan het creëren van enkele energiepleinen met mogelijkheden voor de opwekking (bijvoorbeeld door zonnepanelen) en de opslag van energie.
 • We realiseren in samenwerking met bedrijven en werknemers duurzaam vervoer naar werklocaties, bij voorbeeld door plannen voor elektrische fietsen en scooters, door collectief vervoer en door “smart mobility”.
 • Windmolens en zonneweiden verhouden zich niet goed tot de landschappelijke kwaliteiten van het Groene Hart. De gemeente zet allereerst in op zonne-energie op daken en dan pas op land. Voor de inpassing van zonneweiden stellen we goede kaders, met heldere afspraken over tijdelijkheid, waar mogelijk dubbel grondgebruik, en voorrang voor niet-agrarische locaties. Als er op enig moment toch verder nagedacht moet worden over initiatieven voor windenergie, hebben locaties langs de N11 de voorkeur.
 • De gemeente stelt duidelijke regels voor de inpassing van kleine windmolens (met een ashoogte van circa 15 meter), bijvoorbeeld bij agrarische bedrijven. Dit om onnodige overlast tegen te gaan.
 • Bedrijven en inwoners zullen steeds meer beperkingen ondervinden van een ontoereikend energienetwerk. De gemeente spant zich samen met netwerkbeheerders in om adequate informatie te verschaffen over de capaciteit van het netwerk zodat we met elkaar niet voor verrassingen komen te staan. Daarnaast stimuleert de gemeente de netwerkbeheerders om de achterstand in de aanleg weg te werken.
 • We zetten in op een verdere verbetering van de afvalscheiding en afvalreductie.

 

Kansen voor ondernemers

 • Uitgaande van de recentelijk vastgestelde bedrijvenvisie gaan we zowel nieuwe als oudere bedrijventerreinen (door)ontwikkelen om ruimte te maken voor de groei van lokale ondernemingen.
 • De Centrummanager speelt een belangrijke rol speelt bij het versterken van de winkelcentra in Bodegraven en Reeuwijk en dat moet zo blijven.
 • Het ruimtelijk beleid blijft gericht op compacte en aantrekkelijke winkelcentra en het bevorderen van de transformatie van voormalige winkels naar woonfuncties.
 • Agrarische- en sierteeltbedrijven verdienen waardering en ontwikkelmogelijkheden. Daarbij zien wij de agrarische bedrijven bij voorkeur grondgebonden en gecombineerd met beheer van natuur- en landschapswaarden opereren.
 • De veehouderij is beeldbepalend voor het buitengebied; deze sector kan op onze steun rekenen.
 • De sierteelt heeft zich geconcentreerd rond Randenburg; samen met deze sector en de buurgemeenten blijft de gemeente zorgen voor een sterkte sierteeltsector als een belangrijke economisch motor in de regio.
 • De gemeente werkt naar een toekomstbestendige landbouw.

 

Blijvende aandacht en waardering voor de Reeuwijkse Plassen

 • Eerder bereikte resultaten in dit prachtige natuurgebied behoren te worden beschermd, bijvoorbeeld door het voortzetten van de vaarontheffing en grote terughoudendheid ten aanzien van extra bebouwing.
 • De recreatiedruk heeft inmiddels, ook uit een oogpunt van natuurbehoud, haar grenzen bereikt.
 • Het is voor een goede en effectieve afstemming van beleid en initiatieven gewenst dat de gemeente een Coördinator Plassengebied aanstelt.
 • De kwaliteiten van het gebied tussen de Oostsloot en de Plas Ravensberg moeten naar waarde worden geschat. Daarom wij willen daar geen woningbouw.
 • Beheer en onderhoud is al jarenlang een zorgpunt voor het plassengebied. De laatste jaren is er een betere samenwerking ontstaan tussen verschillende gebruikers en overheden. Het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking gericht op het onderhoud van dit hoogwaardige natuurgebied blijven wij ondersteunen.

 

Gezond financieel beleid, beperking lokale lasten

 • Vanuit het besef dat we te maken hebben met gemeenschapsgeld blijven we inzetten op een begroting die structureel in evenwicht is en ruimte biedt aan het aflossen van schulden en (dus) leidt tot een daling van de zogenaamde schuldquote.
 • Hoewel het voorzieningenniveau in onze gemeente hoog is, willen we een stijging van de lasten anders dan ter correctie van prijsstijgingen voorkomen.
 • De gemeente doet liever niet wat de samenleving heel goed of zelfs beter kan, maar legt zich toe op een aantal kerntaken: veiligheid, infrastructuur, onderwijsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, het beheer van de openbare ruimte en sociale zorg voor mensen die tussen de wal en het schip raken.
 • De gemeente doet er goed aan zich geen taken te laten opdringen door medeoverheden en inwoners en daarom is het belangrijk van tijd tot tijd te onderzoeken of de gemeente niet te veel taken op zich neemt of heeft genomen.
 • We streven naar efficiënte besluitvorming en heldere beslissingen.
 • We zien onder ogen dat niet alles kan en dat “nee” ook een antwoord is.
 • We willen slim gebruikmaken van beschikbare begrotingsscans zoals van de Provincie en zijn bereid daar conclusies aan te verbinden als we op sommige beleidsterreinen op te grote voet leven.
 • Het kan nodig en wenselijk zijn om in het kader van de uitwerking van de onlangs vastgestelde Toekomstvisie door middel van actief grondbeleid investeringen te doen ten behoeve van woningbouw of bedrijventerreinen voor lokale ondernemers.
 • We willen onder andere door behoud van een up to date afvalbrengstation in de gemeente onze inwoners stimuleren tot een verbeterd milieurendement, optimale scheiding en beperking van kosten. We treden op tegen misbruik van voorzieningen voor inwoners door bedrijven.
 • Gelet op het voorzieningenniveau is er ruimte de toeristenbelasting verder te verhogen. 

 

Spreekt onze koers u aan? Stem dan op 16 maart a.s. SGP!